020- 8943131 info@clinic4all.nl

Dokter Elly Alizadeh-Buijtelaar

“Ik beoefen mijn vakgebied met alle zorgvuldigheid. Graag wil ik u daarmee helpen.”

Privacy Statement

De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang! Bij Clinic 4 All staat privacy hoog in het vaandel. Of u ons belt, e-mailt, langskomt of een persoonlijk gesprek voert met een van onze medewerkers, u moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. In dit privacy statement leest u hoe wij dat doen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Artikel 1: Persoonsgegevens

Als zorgaanbieder verwerkt Clinic 4 All persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Zo vragen wij u bijvoorbeeld om uw naam, geslacht, geboortedatum, Burgerservicenummer, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam van uw huisarts en apotheek. Wij vragen u ook om u te legitimeren zodat wij er zeker van zijn dat u bent wie u zegt te zijn. Dit alles vanuit het oogpunt van een correcte en veilige zorgverlening.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen kan het zijn dat Clinic 4 All u vraagt een aantal vragen te beantwoorden over uw gezondheid, eventuele medicijnen die u gebruikt, andere klachten/aandoeningen die u wellicht heeft en soms ook over bijvoorbeeld uw leefgewoonten. Gegevens betreffende de gezondheid zijn bijzondere gegevens, waaraan voor de verwerking ervan in wet- en regelgeving extra eisen zijn gesteld. Dergelijke gegevens worden vastgelegd in een medisch dossier dat voor u wordt aangelegd. Hiertoe zijn wij op grond van de wet verplicht. Het medisch dossier bevat onder andere de voor- en na foto’s, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alle gegevens in uw dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Artikel 2: Gebruik van cookies bij Clinic 4 All

Als u de website www.clinic4all.nl bezoekt, gebruiken wij cookies om de website te verbeteren.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Clinic 4 All gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Artikel 3: Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website www.clinic4all.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Google Analytics, Google Tagmanager

Clinic 4 All maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Artikel 5: Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter

Op de website van Clinic 4 All zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Instagram, van Twitter en van Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Artikel 6: De verantwoordelijke

Clinic 4 All verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wet algemene verordening gegevensbescherming.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Clinic 4 All, gevestigd aan Runmoolen 29A, 1181NZ Amstelveen.

Artikel 7: Doeleinden van de verwerking

Clinic 4 All verwerkt uw gegevens ten behoeve van:
1. de (uitvoering van de) geneeskundige behandelingsovereenkomst, oftewel de zorgverlening aan u;
2. de kwaliteit van de zorgverlening;
3. indien van toepassing voor het declareren van de geleverde zorg;
4. de nakoming van een wettelijke verplichting;
5. de (uitvoering van de) koopovereenkomst die u bent aangegaan door op de website www.clinic4all.nl een product te bestellen;
6. het onderhouden van een relatie met u;
7. het u op de hoogte houden van nieuws over Clinic 4 All en/of van aanbiedingen en/of van nieuwe producten of behandelingen van Clinic 4 All.

Artikel 8: Wie hebben toegang tot uw gegevens

Alleen bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst rechtstreeks betrokkenen, waarnemers/ vervangers hebben toegang tot uw gegevens.
Clinic 4 All kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Clinic 4 All uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen en het versturen van bestellingen.
Allen hebben uitsluitend toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Artikel 9: Geheimhoudingsplicht Clinic 4 All

Alle medewerkers van Clinic 4 All hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn ofwel aan het medisch beroepsgeheim gebonden of aan een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen in de uitoefening van hun werkzaamheden.
Ook de derde partijen die Clinic 4 All inschakelt ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening, zoals de leverancier van het elektronische patiëntendossier (Clinicminds), de verwerker van de betalingen en de leverancier die uw bestelling in opdracht van Clinic 4 All bij u bezorgt, zijn gebonden aan de contractuele afspraken die wij met hen hebben gemaakt. Op deze manier zorgt Clinic 4 All ervoor dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Artikel 10: Gegevensverstrekking aan derden

Clinic 4 All verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behoudens in de gevallen waarin zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijk voorschrift of op een andere grondslag haar beroepsgeheim mag doorbreken. Van dat laatste is sprake bij een zogeheten conflict van plichten. Hier is niet snel sprake van. Het moet gaan om een noodsituatie waarbij het bewaren van het medisch beroepsgeheim ernstig nadeel of gevaar zou opleveren voor u of een ander. Bij een wettelijke verplichting kunt u denken aan de verplichting calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de periodieke controles die zorgverzekeraars uitvoeren ten aanzien van de eventueel ingediende declaraties. Clinic 4 All verstrekt alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet. Zo zijn zorgverzekeraars bij hun controles over ingediende declaraties gebonden aan protocollen.

Artikel 11: Bewaartermijn persoonsgegevens bij Clinic 4 All

Clinic 4 All bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is gesteld. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van in beginsel 15 jaar.

Artikel 12: Beveiligingsmaatregelen

Clinic 4 All heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht onverhoopt toch sprake zijn van verlies of onrechtmatige gegevenswerking dan meldt Clinic 4 All dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien de wet dit voorschrijft ook aan de betrokkenen van wie gegevens zijn verloren of onrechtmatig verwerkt. Clinic 4 All is hiertoe op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens sinds 1 januari 2016 verplicht.

Artikel 13: Uw rechten

U heeft op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst recht op inzage in uw persoonsgegevens, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens en vernietiging van persoonsgegevens.

Inzagerecht
Voor inzage kunt u hiervoor een afspraak maken en langskomen bij Clinic 4 All. Wel dient u zich bij een verzoek om inzage te legitimeren. Clinic 4 All verstrekt geen persoonsgegevens als zij niet zeker weet dat de juiste persoon het inzageverzoek doet.
Wenst u een kopie van (delen van) uw medisch dossier dan vragen wij u een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt uw verzoek per post of per e-mail (info@clinic4all.nl) indienen. Het dossier wordt aangetekend naar u verstuurd. Clinic 4 All kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van (delen van) uw medisch dossier.
Vraagt een ander dan u om een kopie van uw medisch dossier dan is hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig.
Uw behandelend arts wordt altijd op de hoogte gesteld van een verzoek om inzage.
Correctie- en aanvullingsrecht
Bent u van mening dat uw gegevens niet (langer) juist of volledig zijn dan kunt u per post of per e-mail (info@clinic4all.nl) een schriftelijk verzoek om correctie en/of aanvulling doen. Een aanvulling kan bijvoorbeeld een door u geschreven verklaring zijn waarin u uw zienswijze over de behandeling uiteenzet of een second opinion die u heeft laten verrichten.

Vernietigingsrecht
Hieraan kan 
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. U kunt Clinic 4 All schriftelijk verzoeken, per post of per e-mail (info@clinic4all.nl) om (delen van) uw medisch dossier te vernietigen. Vernietiging kan verstrekkende gevolgen hebben. Clinic 4 All beslist op een verzoek tot vernietiging binnen drie maanden.

Artikel 14: Uw bijdrage aan de privacy binnen Clinic 4 All

Clinic 4 All doet haar uiterste best uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Maar ook u kunt een steentje bijdragen aan de privacybescherming van onze patiënten/cliënten. Door bijvoorbeeld aan onze balie gepaste afstand te houden tot u aan de beurt bent respecteert u de privacy van anderen.
Ook vragen wij u geen foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken waarop anderen of hun gegevens staan zonder dat die anderen hier toestemming voor hebben gegeven. Extra voorwaarde voor foto-, film- en/of geluidsopnamen van een van onze medewerkers is dat zij niet gehinderd worden bij het uitvoeren van hun taak. Indien u het gesprek met uw zorgverlener wenst op te nemen, verzoeken wij u dit vooraf aan te geven bij deze persoon.

Artikel 15: Nieuwsbrieven Clinic 4 All

Clinic 4 All stuurt periodiek nieuwsbrieven rond, met daarin reclame en/of informatie over producten die gelijk of gelijksoortig zijn aan de producten die u bij Clinic 4 All besteld heeft en/of over behandelingen die gelijk of gelijksoortig zijn aan de behandeling die door Clinic 4 All reeds bij u is uitgevoerd. Daarop wordt u bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het tot stand komen van de overeenkomst gewezen. Bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het aangaan van de overeenkomst wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven dat u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.
U heeft te allen tijde het recht om aan te geven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Dit kunt u onder andere doen door een e-mail te sturen (info@clinic4all.nl) of door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee u zich afmeldt voor de nieuwsbrieven.

Artikel 16: Wijzigingen

Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om dit privacy statement aan te passen. Clinic 4 All behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Clinic 4 All raadt u aan om met enige regelmaat het privacy statement te controleren.

Artikel 17: Contact met Clinic 4 All

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van dit privacy statement of vindt dat het handelen van Clinic 4 All niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan vernemen wij dat graag van u.
Contactgegevens:
Email: info@clinic4all.nl
Telefoon: 020-8943131
Adres: Runmoolen 29A, 1181 NZ Amstelveen